• Архив

НОВОТО ВРЕМЕ НАЛОЖИ НОВИ ДОГОВОРИ НА ДУШИТЕ
С БОГ И СВЕТЛИНАТА

13903391_944086375717932_1016206608308267302_n

     Новата Епоха е белязана от едно уникално Духовно събитие, което се случва в Светлината, но хората не знаят за него. А то е основа, върху която се гради целият Път на Извисяването и човешката Трансформация в Новото Време. Нова Ера, Нов еволюционен етап, Нови споразумения и договори на Душите и Съществата ни с Духа, Бог и Светлината са на дневен ред.

     Преди да слезе в инкарнация на Земята, всяка Душа подписва договори и сключва споразумения с други Души, въплътени вече, или подготвящи се за такова, или пък оставащи в Астрала, без значение. Важното е, че тази Душа вече има определени договорни отношения с тях и задачи, свързани с това, както и задължения. Тези са т.нар. колективни договори на Душите, идващи като човешки същества на Планетата. Освен помежду си, Душите сключват договори и с други Същества в Светлината, както и със самия Бог, дават обещания, поемат отговорности, полагат клетви. Някои биват посветени в конкретни по-мащабни и общовалидни мисии и се изпращат на Земята с тях. Всичко зависи от нивото на израстване на дадена Душа и естеството на Висшата Същност, кодирана в Нея. По принцип всяка Душа има своя лична мисия, с която идва на Планетата. И няма по-значими, всички са еднакво важни. Например лична мисия може да бъде да носите радост, хармония в живота на хората, да дарявате Любов, да сте добър родител, да се осъществите като грижовна майка и т.н. По-глобалните мисии касаят цели групи, етноси, националности, или човечеството, Планетата и др. Една такава може да е например да разпръсквате мрака на невежеството, мрака на омразата, злобата и завистта сред хората. Това е Мисия на Учител и тя е по-широкообхватна. Има много Висши Вселенски Създания, които идват като Пратеници на Духа и Бог, за да свършат конкретна по-обща работа. Слизат от Висшите си нива на Присъствие и когато се спуснат до Монадата, с която са свързани, оставят част от енергията си там, зареждайки с Висшите си вибрации цялата Монада и всички останали Души, които я изграждат. Неминуемо се получава обмен на енергии и Душите в тази Монада стават свързани и съпричастни с Мисията на това Висше Същество. Всяка по различен начин и степен, според общото решение за това, индивидуалния избор на Душата и законите на кармата, ако евентуално има такава, която ги свързва. Планът на Душата се изработва от Нея самата с помощта и сътрудничеството на Господарите на Кармата, Съвета на Учителите, Наставниците, Духовните Водачи и Ангелите-Пазители, под ръководството на съответните по-Висши структури в Йерархията, съблюдаващи целия този процес.

  736f5d7fcfdc6b9ddc3ebca6c1ebb846   Няма Душа, която да се въплъщава на Земята без план и договори, дори и тези, които са вече без карма за доотработване и слизат доброволно. Те обаче са по-редки случаи. Повечето са натоварени с доста кармични обвързвания и възли за разсичане, както и взаимоотношения за доизчистване. Освен това и с повтарящи се грешни модели на действие в поредица предишни животи, неправилни от Божествена гледна точка, а също и такива начини на мислене, чувстване и възприемане. Всичко това досега обединяваше Душите в групи, които, освен че имаха обща, групова карма, идваха и с еднакви, или подобни, свързващи ги допълнително, задачи и работа за вършене на Земята в даден живот. Така, по тези причини, преражданията се случваха на големи групи хора, обединени помежду си от определени условия. Това обуславяше познанството им, родството и неизбежната свързаност в земен план. В някои случаи кармата се изчистваше, в други се трупаше нова. Общите мисии се изпълняваха къде успешно и цялостно, къде не. И винаги имаше Души, справящи се по-добре и дърпащи останалите. И ако груповата карма донякъде успяваше да се отработи от тях, то личната на всеки най-често оставаше. И това обвързваше всяка Душа с нова, поредна инкарнация като в същото време конфигурацията на групите се променяше съотносно, а и се поемаха нови задачи и отговорности.

     Но Божията Любов и милост сега, в Новата Епоха, освободиха човечеството от тези негови задължения и ограничения. Не се нарушават Вселенските Закони, разбира се. Това не е извънредна ситуация, която Бог създава чрез решението си. Тя не обърква установения ред в естествения еволюционен ход на нещата, а само ги ускорява. Създателят е преценил, че човечеството е готово за този Преход в по-Висшите Реалности и за да го подпомогне и подкрепи в неговия Път, премахва преградите. От това автоматично следва разваляне на много от договорите и сключването на други, съвсем нови, което води не до хаос, а пълно преподреждане и запазване на съществуващия общ порядък. Защото всичко се случва за най-Висше Благо и Добро на Цялото и на всеки в Него. Всъщност това, което е реалното следствие от тези дела на Отеца, е издигането на това Цяло и на членовете му на по-Високо равнище и етап от индивидуалната и всеобщата Еволюция. Включително и тази на Вселената като компактна конфигурация с всичките ѝ прилежащи компоненти, а и разширението и израстването на самия Първоизточник и безкрайното Му Творение.

     Новото Време за Земята и човечеството дойде с това, че се даде превес на индивидуалните договори на Душите за сметка на колективните. Какво означава това и как то променя съдбата и Пътя на всеки човек? Досега всички подписвахме колективни договори и имахме общи споразумения между Душите ни, които ни задължаваха да се раждаме заедно на големи групи, тук на Земята и да поддържаме този Свят. Естествено и Законът на кармата ни обвързваше животи наред и хилядолетия. Но сега Бог взе решение за Промяна и бе даден  старт на нашия Преход. Създателят реши, че човешката раса вече е в състояние да надскочи нивото и измерението, в което дълго беше позиционирана, за да се учи, трупа опит и да помъдрява. На принципа проба-грешка, прилаган отново и отново и чрез кармичните отработвания, човечеството премина през много изпитания и уроци. Отецът прецени, че е готово за следващия етап от своето еволюционно стъпало и освободи хората от кармата. Опрости останалата неотработена такава, даде правото на избор на всеки и го остави сам да решава какво да прави и накъде да поеме. Дали да остане в статуквото и тесногръдието на старото, в невежеството, или да поеме към Нови хоризонти, които са многопластови, на практика неизброими и дават безброй варианти. И всеки според повика на Душата и Сърцето си, според Висотата на вибрацията в Себе си и Съзнанието, което е осъществил и постигнал, ще може да отиде там, където успее. Не просто, където пожелае, а където го отведе нивото му. Това е същественото. Но пък се дава пълното право и възможност, щом нещо искаш и възнамеряваш, съответно да го постигнеш. Дават ти се всички шансове и реалности за това. От теб зависи да ги видиш, усвоиш и разгърнеш. Тук развитият вече усет, сензитивност, начин на възприятия и себеотъждествяване са решаващи. С какво се идентифицираме, какво търсим и искаме. Както и способността на всеки да се реализира и осъществява. Всичко зависи от нас. Новото е, че няма никакви прегради и ограничения. Бог ги вдигна и даде пълната Свобода на Съществата ни за развитие и себеизразяване. Отпаднаха задължителните до този момент ограничения, идващи от страна на кармата. Те бяха максимално облекчени, опростени, съкратени като време, а и много от тях напълно заличени. По преценка на Бог, Силите на Светлината, участващи в този процес и Господарите на Кармата, бяха оставени някои неизбежни такива, но с пълната подкрепа, помощ и ръководство от тяхна страна за доотработването им. За всеки човек и Душа бяха взети индивидуални решения и се приложи любящ, олекотен режим на изчистване и подход, доколкото позволяват Божествените и Вселенските закони и установеният ред.

     И така, дадено бе началото на Великия Преход и Пълното Освобождение за човечеството. От тук нататък Пътят на всеки един зависи от неговата гъвкавост, прозорливост, Чистота, Любов, Мъдрост и Светлина. От неговата степен на пробуденост и осъзнатост. От афинитета му към Истината и Автентичността на всичко, което прави, мисли и чувства, и с което се сблъсква в живота си. Под Автентичност разбирайте Абсолютната, неподправена Първична Божественост. Онази, Първородната, която е единствената Истинска.

 13669731_926209537505616_7599536267730950892_n    Намираме се в етап, в който окончателно приключваме с колективните споразумения помежду си и с онова, което те ни налагаха да съобразяваме и отчитаме при личните си избори. Сега имаме свободата да се свързваме помежду си не по задължение и договор на Душите, а според зова на Сърцето и Същностите ни, кодирани в него, както и по резонантните ни вибрации. От тук насетне общуването ни ще се основава единствено и само на това. Сходните възгледи и Светлина ще ни обединяват и формират приятелския кръг, семействата и групите от съмишленици, към които принадлежим. Идва Ерата на Духовните ни Семейства, на тези, базирани на нашите Божествени вибрации. Те ще включват по-голям брой индивиди от досегашните ни земни такива и ще са създадени от напълно идентични на нас други хора, с които ни свързва енергията на Всемирната Висша Любов и еднаквите честоти на Съзнанието. Сходните разбирания, възприятия, приоритети, цели и мечти, както и формите им на изразяване и осъществяване в живота. Осмислянето на една Обща кауза, идея и Посока, Път на развитие и стремежи. Онова, което искаме, начинът, по който смятаме да го реализираме и това как го изявяваме и проявяваме, ще е факторът на Обединяването и прегрупирането. Разделяме се с нещо, но за сметка на създаването на друго, ново, различно и по-близко до нас, по-естествено и истинско, защото отразява нашата Същност, а не е принудително, или обусловено от неизбежни правила и параметри. Познатата ни реплика „Ние сме семейство и трябва да се подкрепяме и когато сме заедно, винаги успяваме”, всъщност идва от Паметта на Душите ни за това как съществуват Духовните Семейства и Общности в Светлината.

     Новото Време е това на Новите лични избори и Пътеки, които ще начертаят Посоката ни за следващите хилядолетия. Както като цяла човешка раса, така и за всеки като отделно Същество, събудило Бога и Светлината в Себе си и избрало как да ги проявява и разгръща. Какво ще се случи на практика в живота ни? Ще идват и ще си отиват много хора. И близки, и приятели, и роднини, и познати, и непознати. Така ще се развиват взаимоотношенията и събитията, че накрая ще останат тези, които трябва и които са нашето Истинско Семейство, независимо дали имаме човешка родствена връзка, или не. Но това няма, а и не бива да е съпроводено от драми и конфликти. То е естествен процес и затова го оставете да се случи спокойно. С непривързаност, загриженост, внимание и Любов към всички и към Себе си. Нищо не налагайте, не изисквайте, не насилвайте и не нагласяйте вие, не манипулирайте хода на това явление според моментните си чувства и емоции, те са временна проява на старите енергии и схващания, които все още са във вас и се борят с новите, съпротивляват се. Пуснете предишното да си отиде, не се вкопчвайте в него и позволете на Новото да навлезе като пречистващ Поток от Светлина, Любов и Благоденствие. Като безкраен празник във всички аспекти на живота ви. Оставете всички хора да бъдат това, което желаят и да са там, където искат. Никого не задържайте, пък бил той и най-близкият ви и скъп човек – любим, дете, родител, или др. Освободете се от всякакви привързаности и зависимости. Вашата Сила е в абсолютната ви Свобода, в собствената ви достатъчност и в Новите Пътища. В Новите избори и възможности, които са пред вас. Но сега вие трябва сами да поднесете този подарък на Себе си, защото всички условия за това са налице. Другото го направи Бог, а на вас остави да откриете своите Потенциали, мащабност, многомерност и Мощ. Накрая всичко ще се намести, подреди и вие ще усещате само лекота и щастие. Спокойствие, хармония и осъзнатост за нещата. Това е Висшата форма на Проявление на Вярата ви и доверието в Бога. В това, че Той най-добре знае кое е най-Благодатното за вас и винаги ви го предоставя. Така наглася всичко за вашето най-Висше Добро, което вие сами никога не бихте могли дори да предвидите и измислите за Себе си, а и за Всички. Отпуснете се, изпълнете се с Вяра, доверие,  абсолютна сигурност в делата и решенията на Бог, със спокойствие, вътрешен мир, хармония, Любов и Светлина. Очаквайте и бъдете уверени, знайте, че най-Доброто ще дойде при вас. Никога не унивайте, каквото и да става и не се съмнявайте. Само така ще държите вибрациите си във високите регистри и ще подпомагате процеса, а няма да го блокирате.

     Естествено е да има моменти на преустройство и пренареждане и тогава често се случват разтърсвания. Но винаги помнете, че те са временни. Щом не се поддавате на паника и страхове, на съмнения, неодобрения и всякакви други оценки и емоции, всичко се изчиства по-бързо и пъзелът се нарежда. Днес е Времето на сглобяването на отделните парчета от него. Тези, които вие толкова внимателно проучвахте, усвоявахте и чистихте през дългите години на поредни земни животи. Сега дойде моментът на съчетаването и съединяването им. И какво ще се получи при всеки от вас, зависи от това, което сте влагали в тези късчета и в техните детайли. При някои ще са многопластови, пищни, цветни рисунки, вдъхновени и озарени, при други строго подредени и по-обрани, при трети по-сиви и оскъдни. При всеки ще е различно, но за него самия ще е най-доброто и красиво. Всеки ще е създал това, на което е бил способен до този момент. И оттук предстои добавянето на нови щрихи и нюанси, на нови допълнения, които да разгърнат пълния Блясък и многообразие на Замисъла и да покажат целия ви талант и заложби, които носите в Себе си. И отново е важно какво ще изберете. Но нали виждате, че на всеки етап Създателят ви предоставя възможности да поправяте, добавяте, украсявате и променяте. Върху старото да наслагвате ново и всичко да грее в красота и великолепие, да става все по-прекрасно и съвършено.

     Ето я Любовта на Отеца в действие. Той никога не ви спира, не слага прегради пред вас, не прекършва полета на устремените ви към Висините, Същества. Напротив, винаги ви подтиква и вдъхновява, подканва за Нови Върхове и достижения. Но вие трябва да ги сътворите, а не Той вместо вас. Вие сте Творецът на собствения си живот, Съдба и Реалност. А Той, Богът вътре във вас, Светлината и Любовта, които носите от Него, са начинът и средствата, чрез които да го направите. Те са градивният материал, субстанцията, която построява всичко и е способна да твори чудеса в своите Проявления. А вие, човекът, сте едно от тях, едно от тези Изражения, Части от Духа, от Първоизвора, от Бога, и като такива, за вас невъзможни неща няма. Можете да постигнете не само това, което човекът във вас желае, а и онова, което все още не е осъзнал и осмислил, че притежава и може да създаде. Всичко в Божественото Творение и в Бога е и ваше, носите го, имате го в Себе си. Под формата на кодирани потенциали и капацитет, шифровани възможности и информация. Новото Време ви носи и дава ключовете за тяхното дешифриране и задействане на програмите им. Всички във Вселената с интерес наблюдават какво ще направите с тях и как ще ги реализирате и разгърнете. Красиво е, защото така е било заложено и предвидено. Вълшебството е в разнообразието от цветове, енергии, честоти, тонове и форми. Фойерверки от различни, многопосочни, многомерни, цветни Светлинни избухвания, заедно с всяко пробуждащо се човешко Съзнание. Чудна, величествена гледка! Прелест, галеща сетивата и докосваща Сърцата, напомняща ни Единството в Произхода на Всички! На цялото Мироздание!

* * *

     И така, вече приключи етапът на колективните споразумения, дойде този на индивидуалните Нови договори, които всяка Душа подписва сега с Бог. Някои го направиха по-рано и вече са по Пътя на изпълнението им, при други е на дневен ред, а при трети предстои.

   da87d26be2627b73ad023d9af21c9d72  Без нови договори, всъщност няма истинско развитие, а още по-малко трансформация. Защото те са тези, които дават тласък в новите Посоки и са катализаторът на Промяната, на следващите достижения на Съществата ни. При някои хора не се случват никакви кардинални преустройства в живота им, във взаимоотношенията и връзките с останалите. Няма никакво движение, разместване на пластове, липсва пренареждане и те смятат, че това е обичайно и нормално. Дори активно търсят тази статичност, страхуват се от всяко разбутване в нея и се стремят да я запазят на всяка цена. Чувстват се добре в уюта и удобството на досегашното си старо и напълно познато съществуване. Удовлетворява ги начинът, по който са свикнали да се случват нещата до този момент. А мислят, че се трансформират. Но то е само илюзия и тя най-често е подвластна на егото, което умело манипулира човека и го заблуждава. Всичко това означава, че още не е достигнат етапът за подписване на новите договори в Светлината и с Бог. Причините може да са най-различни, но най-често са точно надмощието на егото, превесът на личността и характера над Душата, многото страхове, особено тези от промяна и навлизане в непознати сфери, както и от страдание и болка, от преодоляване на трудности. Или пък просто Съществото не се е пробудило напълно и не е достигнало до стадия на трансформация. Но всичко това трябва да стане ясно и да се знае от всеки, навлязъл в Духовното пространство, считащ Себе си за трансформиращ се и устремил се към Възнесение.

     Много време за отлагане няма. Срокът не е разтеглен, както това бе възможно преди, а се случва в определен отрязък, зададен от Създателя. Затова може би някои от вас се чувстват вътрешно неспокойни, сякаш нещо ги притиска и пришпорва. Често се усещат объркани, неориентирани. Но знайте, че това не е Бог, който ви насилва да вземете решение, а са собствените ви Души, които са наясно какво се случва и разбират, че трябва да се съобразят с повелята на Новото Време. Защото толерансът за отлагане свърши, той бе даван достатъчно дълго на всеки и сега удари часът на окончателните решения и промяна на насоките в Пътя. Преустройството е неизбежно и всяка Душа добре го знае. Но за да вземе конкретно решение и подпише нови споразумения в Светлината, трябва точно да прецени готовността на човека, чийто изразител се явява. Тя определя Посоката, но дали носителят ѝ, притежателят е готов да я следва?! Ако липсва създадена връзка между Душата и човека, Пътят се усложнява, а често дори и обезсмисля. А всяка Душа е част от Духа и Бога и нейна Изконна мечта и право е да еволюира и да се Завърне У Дома. Това е и Смисълът, и Целта на нейното съществуване, както и пребиваването ѝ в човешкия Свят като обитател на човешко физическо тяло. Чрез материалния Свят и живот като човек Тя се учи, трупа опит и израства. И не иска да спира, защото Божествената частица в Нея я дърпа все нагоре. И ако човекът сега не е готов, Тя трябва да спре и принудително да го изчака да се пробуди и осъзнае. Сам да пожелае пълната свързаност с Нея и да ѝ предостави водачеството на живота си, вместо на властното его. Досега то държеше здраво контрола и движеше всичко в битието на човека в земния му път. Но днес Искрата се събужда, започва комуникация с Душата и се разгаря. И така, докато двете се слеят, защото тъй, или иначе, по рождение са Едно Цяло – Дух, Божествена Светлина и Изначално Съзнание. И обединението им е неизбежно. Рано, или късно, то става на един определен етап от развитието на човека. Въпросът е кога този миг ще настъпи и дали личността ще подкрепи, или ще спъва процеса.

     Когато хората усетят, че се случват много съществени, кардинално пренасочващи живота им неща и това е свързано с генерални промени във взаимоотношения, присъствие и отсъствие на хора в обкръжението им, в семейството, съпроводено с раздели, сривове, или пък нови близки приятелства и познанства, означава, че всъщност в този момент в Светлината Съществата им правят Нови избори, за Нови Пътища и Посоки. Много пъти такива състояния са свързани с чувство на тъга и загуба, сякаш нещо безвъзвратно си отива от вас, а вие често не можете точно да го определите и назовете. Понякога реагирате с оттегляне от Света и вглъбяване в Себе си. Имате нужда да пренаредите мислите, чувствата, намеренията, целите и приоритетите си. Точно такива моменти са показател, особено в днешно време, че вашите Души се освобождават от определени ангажименти и поемат други, нови. Помнете, че всичко трябва да става спокойно и в хармония, без екзалтирани, драматични състояния, без тревога, страх и безпокойство, защото се случва възможно най-доброто и стартира Нов етап във вашето развитие.

     Да, той е естествен ход на еволюцията, но сега Времето е особено и различно. То е повик за големи промени и дела в името на Духа, Бог и Светлината, в името на собствените ни Същности, стига да осъзнаем това. И човекът трябва да отстъпи пред Висшия Аз. Дойде този момент той да се превърне в Същество от Нов порядък, макар и в същото физическо тяло. В материята, обитавана от Душата и с нейна помощ, се ражда Ново Създание с по-Висши осъзнатости, вибрации, качества, цели, мотиви и дела, както и всичко останало. И трябва да го пуснем да се роди в нас. Да изригне в цялото си Величие, а не да го възпираме и да му пречим съзнателно, или несъзнателно. Когато не се съпротивляваме, естественият ход на нещата минава без големи катаклизми и сътресения. Защото това, което сега се случва с хората, е закономерен и напълно нормален процес, а не нещо, натрапено отвън и наложено насила. Това е чистият, неподправен, естествен Път на цялото Творение и на всяко живо Същество в Него, включително и на самия Първоизточник. И сега, когато вече законите на кармата не ограничават човечеството и отпаднаха задълженията, свързани с общите договори, дойде ред на следващите по ранг в Светлината – индивидуалните договори на всяко Същество с Бог за собствения му Път и развитие. За обязаностите, които поема, за обещанията, които дава и свързаните с тях съответни отговорности и задължения, които сам си налага.

   13680558_933009003492336_2456321398923502402_n  На този етап никой никого за нищо не задължава, не кара насила. Отпаднали са изцяло ангажиментите, свързани с личната и груповата карма, дори при някои и с общочовешката, земната Планетарна такава, че дори и по-нагоре. Всеки сам за Себе си избира и решава накъде и как да тръгне. Лично определя и поема задачите, мисиите и задълженията според собствените си желания и цели. А те респективно зависят от нивото на развитие, до което е достигнал. Бог и Светлината само приемат и одобряват, съответно и помагат, но не опекунстват и не наставляват. Този стадий от развитието на Съществото предполага такова ниво на Съзнанието му, че то да поеме Път, който обслужва не него индивидуално, а Цялото, Духовното Семейство и Светлината. Неговото Съзнание почти се е сляло с Универсалното и Божественото му разгръщане е в абсолютен ход и  действие. Всички в Светлината, както и Бог, Духът, го подкрепят и напътстват, но само, ако бъдат помолени за това, не се намесват без покана.

     Този е Новият стадий, който бележи израстването – сам си поставяш задачите, но и отговорностите. Поемаш ангажименти, които ти определяш, защото считаш, че са необходими в полза на Всичко и Всички, но и се научаваш да носиш своята отговорност за тях и за изпълнението им. Дългът става не задължение, а чест, достойнство, воля и активно, съзнателно търсен фактор на съществуването. Тук колективен договор липсва и не можеш да прехвърляш вини на други при несполука. Изходът на твоите избрани обязаности и задачи не зависи от тях, а само от теб. Вече грешките на останалите не могат да те повлекат, ако правилно преценяваш и постъпваш. Стадният принцип и повърхностно възприемане, мислене и отношение отстъпват място на едно повратно и дълбоко осмисляне на собственото ти съществуване в Божествената Реалност. Никой не е в състояние да те дърпа след себе си в разрез с твоите разбирания и възгледи, но и ти не го правиш. Не манипулираш, не се налагаш, защото си приключил с егото и те ръководи единствено твоят Божествен Аз в най-Висшия си Аспект и изява. И не можеш да търсиш вини и обяснения за свои евентуални провали другаде, освен в Себе си. Ти израстваш, ставаш Майстор! Учиш се как да бъдеш в Цялото, в Единството, работейки и служейки му като поемаш свои собствени задължения и отговорности за Него. А не, както бе досега в човешкия Свят – хаос, разделение, всеки гледа своето, личното, воден от егото. Не се интересува истински от Цялото и не се вълнува за Него, или го прави само на думи. Не иска, или не може, не умее, а и не знае как да го обича и да работи за Него. Не се чувства неделима част от Единството и не разбира, че работейки за Него, го прави, както за всички, така и за Себе си. Че всичко е взаимосвързано, и когато нещо се въздига и еволюира, то дърпа след себе си останалото. И така, израствайки, Цялото повлича след време неминуемо и вас. А ако вие пък надскочите Неговото развитие, в един момент и То трябва да ви последва. И това е Всеобщ Божествен Закон, валиден навсякъде. И е имало такива случаи, и още ще има – това са Делата на Великите Духове в Творението. И именно те ознаменуват Епохите!

  33bf0a2975637953a25f67ffa7676055   Да служиш на Цялото е чест и привилегия, белег за израстване. А то неизбежно е свързано с личен договор с Бога. Извисеното Същество и неговото Съзнание знаят, че да имаш такъв е радост, щастие, благодат и признание. И се потапят изцяло в неговите енергии и вибрации. С тях работят, служат и еволюират. До следващия етап, когато и това на свой ред ще отпадне. Когато никакви споразумения няма да са ви нужни. Защото вашето Съзнание толкова ще се е издигнало, че вие и Бог ще станете едно истинско неразделно Цяло. И вие, и Той, ще знаете това и между вас договори няма да са необходими. Вие ще сияете, изпълнени с Чиста Божествена Светлина и Любов, ще бъдете Носители на Автентичната Божествена Мъдрост, Знания и Истина! Ще сте Съ-творец на Бога, осъзнат и доброволен. Негов Пълноправен Посланик, Вестител, Стожер, Воин. Пълнокръвен Проявител и Осъществител, слял собствената си Воля с Неговата и своите желания и цели с Неговите. Съратник на Божествения Промисъл и неговото изпълнение, мъдър и действен Изразител на Неговия Замисъл. Посвещение, получено лично от Духа и Бога! Защото сте го заслужили в хиляди изпитания, доказвайки се в тях, в това, че сте постигнали нивото да проявявате недвусмислено и истински Бога. Че сега сте Бог в човешко въплъщение и изражение. Че можете винаги да бъдете Бог в действие, когато и където ви призоват Духът и Светлината в Творението. Вие вече знаете и можете! Вие сте Великият Воин, Майсторът, осъществил Бога в Себе си! Завинаги!

     Дерзайте, мили хора, вие сте на ход! Сега сте в най-вълшебния и приказен период от своето съществуване като раса. Осъзнайте го, приемете и поемете към Светлината и Бога с Душите, Сърцата и пробудените си осветлени Съзнания! А всички ние ви обичаме, тук сме и ви очакваме с радост и Любов в Единството на Вечната Реалност!

     С безкрайна Любов към вас, Татко Бог и Селфидона

Loading

Share:

7 Comments

 1. Мартина Енчева

  Оставам без думи! Уникално, невероятно послание за пореден път! Дава важна, нова и съществена информация, която считам, че е крайно необходима днес. Залива ме с такива високи вибрации, Божествена мъдрост и любов, че направо ме изстрелва в Светлината и Първоизточника.
  Благодаря и поклон пред теб и делото ти, скъпа Селфидона!

 2. Супер полезен и вдъхновяващ материал, скъпа Селфидона! Всяка дума е прозрение и жокер за действие и съществуване! Много ти благодаря! Намасте

 3. Уникална статия. Чувствам се много, много по-спокойна. Отговори на доста въпроси, които си задавах. Сега мислите ми се наместват.
  Хиляди благодарности, Селфидона!
  Бъди благословена!!!

 4. Много Благодаря за прекрасното, осветляващо и дълбоко разчустващо послание, Селфидона! От него се изпълвам с Любов, Светлина и Спокойствие. Благодарна съм на теб и всички останали ангелски и светлинни същества, които осветляват пътя на Промяната със знания и мъдрост. Помагате ни да си спомним кои сме всъщност, защото много сме забравили за Божествената си Същност. Помагате ни да разберем какво се случва с нас и нашият свят по пътя на Прехода в Новото време. Сърдечно Благодаря!

  • Селфидона

   Бъди благословена, мила Росица! Щом Любовта е в Сърцата ни, а Съзнанието – отворено, тогава Пътят е ясно очертан, Светъл и Божествено подкрепян и ръководен! Амин!
   С много Обич, Селфидона

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *