• Архив

ИЗВИСЕНОТО И РАЗШИРЕНО СЪЗНАНИЕ,
В СИНХРОН СЪС СВЕЩЕНОТО СЪРЦЕ,
ОПРЕДЕЛЯТ ПРЕХОДА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

     Честотите, с които вибрира едно Съзнание, са най-важното нещо. Те определят и характеризират Съществото, което Сме, както и дават тласъка, насоките на развитие. Вибрационната честота на Съзнанието е отражение и показател за достигнатото Духовно ниво. Според това докъде се простира и какъв е вълновият диапазон на Съзнанието, се случва израстването и еволюцията. Точно честотата е тази, която позволява правилно да се отчитат постъпващите сигнали и информациите да се различават, отсяват и да се улови тяхната Истинност. Колкото по-Високи са вибрациите, толкова тези умения се развиват до безпогрешност и съвършенство, а също и се комуникира на все по-Висше ниво на свързаност с Духовния Свят и неговите измерения.

     Съзнанието е двигателят, това, което дърпа и насочва Съществото ни напред, а чрез Сърцето се случва реалната промяна. Съзнанието изпраща импулси към Сърцето, на които то реагира, разпознавайки ги и разтваряйки се в съответствие с тях. Сърцето никога не греши, когато разчита сигналите на Съзнанието. Единствено не може да кореспондира добре с ума, тъй като той се владее от егото. Грешите, ако смятате, че Сърцето ви е водач, ако живеете чрез ума си и с него анализирате и интерпретирате нещата в живота си. Тогава се включва типичната човешка емоционалност, а не Сърцето ви. То не е домът на вашите емоции, както често погрешно се възприема. Това е една от поредните заблуди. Сърцето е Център на Божествеността ви, на вашата Истинска Същност, а Тя не е емоциите ви. Не те ви характеризират като Същество. Вие сте тези, които трябва да ги определяте, а не те вас. Емоционалното ви тяло е само част от цялата ви енергийна структура и е ограничено в нея. Само Духовното ви тяло е с разширени параметри и многопластовост, може дори да излиза извън рамките на Земята, Слънчевата система и Галактиката, ако сте достатъчно просветлени и израснали. Чрез него да достигате Бога и да навлизате в Безкрая, това е въпрос на Еволюция.

   Всичко, характерно като черти и свойства за нивото, до което е достигнало Съзнанието, се събужда, активира в Сърцето и после се проявява в живота ни като човек, рисувайки всяка щриха в него и определяйки ни като Същество със съответните ни изяви и енергия, с която Присъстваме Тук и Сега. Истинското ни съществуване се случва чрез и в Сърцето, а не в и чрез ума, мислите, емоциите и последващите от тях наши дела. Затова и казваме, че хората на Новото Време всъщност трябва да живеят чрез Сърцето. Този е единственият верен Път, той е Истинският. Всички останали са негови непълни, неточни, или изкривени модификации, служещи все още на нисшата ни същност – на ума и егото.

     Енергията на Съзнанието определя и нивото на интуицията, която става все по-силна и категорична, а после преминава в абсолютното Знаене, когато вече няма нужда от подсказки и изпращане на знаци и сигнали, както и проверки дали сме ги разбрали. Времето между постъпването на дадена информация и категоричното знаене, че тя е точна и вярна, се скъсява постепенно с развитието ни и достига своя максимум – тогава просто знаем на мига и потвърждения не са ни необходими. Много хора имат развита сензитивност, виждат неща, чуват, усещат, но това все още не е онази Висша форма на Знаене, която идва от Източника на Абсолютната Истина,  т.е. директно от Бог. Най-често тази информация е от по-нисшите нива, затова е и половинчата, не е цялостна, макар и често да изглежда достоверна. Тя е такава само в някакъв отрязък, в ограничен вариант и диапазон, а не е поглед върху цялата, мащабната картина. Хората не бива да се задоволяват с подобни неща, защото по този начин не разгръщат величините и векторите на Съществото си, а позволяват отново да бъдат вкарани в ограничение. Така тази идея, че човекът има някакъв предел на собствения си капацитет и че не всичко е във възможностите му, се затвърждава. А тя е само в услуга на нисшето, тъмното и илюзорното.

     Повярвайте, човекът няма граници на своя Потенциал. А и всичко нужно, за да го изяви, му е дадено. Просто трябва да го открие в Себе си. Крайно време е това да бъде усетено, разбрано и проявено. Доверете се на Светлината и Бога в Себе си. Те ви говорят, чуйте ги! Казват ви, че сте Могъщи, Силни Същества, способни да изгреете в цялото Великолепие и Слава на Рождествената си Природа. Бог винаги създава шедьоври. И твори с безгранична Любов и Мъдрост за най-Висшето Благо на Всичко и Всички. Той не е сътворил раса от слаби, бездушни, страхливи Създания, които не са способни да опознаят и намерят Себе си, които не си вярват и са с усещане за малоценност, безпомощност и безсилие пред Повика на Времето и Съдбата си. Не това е човешката Същност и Орис! Тя е Величие и Слава, предопределени от Изначалния Замисъл и Воля на Създателя. Така е и така ще бъде! Никога не се съмнявайте в това! Развръзката е толкова близко, крачи към нас с непоколебим ход на отреденото ѝ Време за осъществяване. А то вече е на Прага ни! Живеем във Велика Епоха и имаме уникалния шанс да сме участници в тези славни събития.

     И нека не сме просто наблюдатели, сякаш нищо от това не ни засяга и касае, защото не е вярно. Подобно мислене е плод само на невежество, човешко его и дълбок сън в илюзиите. Трябва да се влеем в Потока и да вървим осмислено, мъдро и целенасочено. С Любов, Смирение, Вяра и Отдаденост. С нестихващ копнеж и стремеж към Истината! Само тогава Тя ще ни се разкрие! А има ли някой, който не иска да я узнае?! Или по-точно да си я припомни! Защото Тя е втъкана в най-дълбоките недра на Същността ни, във всяка структура на Съществата ни, били те в Духовното си, или човешко изражение. Всеки наш квант, атом, клетка, ДНК и всяка друга частичка от нас е захранена с тази Истина. Тя е основата на живота, на съществуването ни изобщо.

     Истината е самият Бог, Тя е Любовта, Мъдростта, Мощта, Величието и Славата Му во веки. Тя е животворящата съзидателна енергия на Изначалното Съзнание, чието Абсолютно Намерение е родило Всичкото, Което Е. И тази Истина е Една и е Вечна. Друга няма. Но на всеки е дадена възможността да избира дали да бъде в Нея, или не. Никой не ви принуждава и не се намесва в решенията ви. Правото на свободна воля на всеки е Висш Божествен Закон и той не се нарушава.

   Хората има върху какво да размислят и в тази посока – дали са достатъчно толерантни и осъзнати в това, какво правят със собствения си живот, а и как постъпват спрямо другите.

    Единната Божествена Истина е определяща за битието във Високите измерения. Там всичко е напълно синхронно и идентично с Нея, но все още не е така за нашия Земен свят, както и за индивидуалния човешки такъв.

   Пътят за постигане на това е чрез постоянното повишаване на собствената Светлина, честота и вибрации. Чрез разширяване на Съзнанието, изоставяне на старите форми на вярвания, мислене и мироглед, затворени от векове в закостенялостта и тесногръдието ни. Първо трябва да разчупим шаблоните в Себе си, да се отворим за Новото във всеки аспект от живота и ежедневието ни и да го правим с много отдаденост, смирение, Вяра и Любов. Съзнанието изпраща своите сигнали към Сърцето, което се разтваря и разширява резонантно на вибрациите на Разума ни. Колкото повече той се издига, толкова повече Сърцето си спомня и започва да отключва всички кодове на Същността ни, шифровани в него. Ние сме ги получили по наследство от Светлината, Бог и Духа. С всяко отваряне на всеки нов и следващ код-ключ, се случва все по-Висшата ни реализация, която е еманация на собствените ни потенциали като Същности, а не просто като човеци.

     Преминаваме през пълното преобразуване на човека в нас, на собствената ни личност като я повеждаме чрез израстващото си Съзнание към тотална трансформация на възгледи, мисли, усещания, разбирания, вярвания, чувстване, възприятия, приоритети, цели и реални действия. Ражда се съвсем Нова, различна личност в уж същия наглед човек. Но вече много по-Духовна и Светла, с друга ценностна система и поведение, любяща, отворена към Всичко и Всички, спокойна, хармонична и мъдра. Да, Процесът невинаги е бърз и лек, но това не е повод за отказване, а напротив – за вдъхновение и работа със Себе си за излизане от черупката, която ограничава и ни държи в плен от хилядолетия. Именно тя е причината за несгодите, драмите, болките, продължаващите безкрайни инкарнации на Душите ни, които са принудително впримчени в неизбежните закони на кармата и всичко, свързано с човешката ни неосъзнатост. А това е точно тази голяма черупка, в която сме се затворили, стоим и чакаме.

     Но какво? И ние самите сякаш не знаем. В Същността на Сърцата и Душите ни са скътани множество импулси за Божественото ни самоосъществяване, безброй красиви мечти и надежди, които за жалост обаче най-често остават нереализирани в човешкия ни живот. Пропиляваме ги, точно защото не успяваме да се събудим и осъзнаем, докато сме на Земята, понесени от масовата енергия на нисковибриращото човешко Съзнание, от приетите за Истини множество инертни възгледи, убеждения и наложени вярвания. Те обаче не са Божествената Истина за нещата, касаещи човечеството и затова ни провалят в крайна сметка. Държат ни от еони все в едни и същи окови – манипулации и лъжи за Произхода ни, за Смисъла на нашето съществуване, за капацитета и Потенциалите ни като Същества и раса.

     Само толкова е възможно, щом не сме счупили дебелите стени, зад които сме скрити и стоим в тъмнина. В мрака на невежеството, суеверията, в рамките на малкото, дребното, личното, удобното, в статуквото на всичко, наложено ни от обществото, предадено ни по навика и инерцията на масовото Съзнание. Единици са различните случаи. И това добре се вижда в отделните индивиди, в семействата, в обществото и в хората като раса. А личната промяна, когато стане повсеместна, ще издърпа нивото на всички Заедно, на човечеството като вид и ще тласне нашата обща Еволюция в Духа към Висините. И не само като енергийно преустройство, а и като реално Проявление и живот в Нови измерения.

      Затова най-важната Задача, с която всеки днес е тук на Земята, е да се променя и усъвършенства. Първо като личност, а после тя ще отстъпи на Душата, която ще изпълни със Светлината си човешката форма и ще живеем чрез нея. Реализиран Дух в материално тяло. Бог, осъществен в човека. От обикновено физическо и материално Създание, се превръщаме в Богочовек. С всичките му характеристики, с целия арсенал от качества, заложби и разгърнати потенциали, които носим по рождение от Светлината и Духа. Но вече не като шифри и кодове, а като реални Проявления в действие.

     Ето в това се изразява т.нар. Преход, Възнасянето на човека и човешката раса. Всеки носи ключа в Себе си, стига да пожелае да го използва, за да го постигне. И всеки е добре запознат с това, преди да се инкарнира, особено в този си живот на Планетата. В Паметта на Душите и Сърцата ни е складирано цялото Знание и информация и никой не може да се оправдава, че не разбира. Всичко е просто и ясно, но е въпрос на личен избор дали да тръгнеш по Пътя, или отново да предпочетеш да спиш сладко и да обезсмислиш поредния си земен живот. Така може да караш до безкрайност, ти решаваш. Някои ще кажат, че така им е добре, че в това няма нищо лошо и какъв е смисълът да се напъваш. Особено за нещо, в което не си напълно сигурен и се съмняваш, защото то ти е по-далечно, непознато. Други пък се страхуват, трети отричат и се инатят, те са винаги опоненти и имат аргументи против, винаги знаят повече – егото им е огромно и необуздано. А трябва много търпение със самия Себе си и упорита, последователна работа, желание и всеотдайност, за да преобърнеш нещата. Много хора не виждат смисъла, не смятат, че е нужно, някои считат всичко за утопия и химера.

     Колкото човеци на Земята, толкова и гледни точки по въпроса. Затова ще успеят само смелите, тези с отворено Съзнание и Сърце, искрено отдадени на Себе си като Същества от Светлина, както и на Бог и Духа. Те са пионерите, първопроходците и ще проправят Пътеките в човешкото невежество, упорство, закостенялост и неосъзнатост. И никак няма да е лесно, дори когато има разчупване и напредък сред хората. Дори тогава, когато си мислим, че сме стигнали по-високи нива, докато има его, амбиции и доминация на ума, ще има имитации и заблуди. В по-широк мащаб, както и в личен и групов. Никога не мислете, че сте достигнали Върха и че няма какво още да учите и накъде повече да вървите. Също така, не си поставяйте сами прегради и не казвайте: „Дотук ми е достатъчно. Върши ми работа.“ Това отново е егото, което говори във вас. Духът ви е жаден за Полет и постоянно променящи се Висоти, които може да достига. Това е негов Изконен, вроден копнеж към най-Висшето възможно, т.е. към Извора, към Родоначалието. Вашият Дух е еманация на Свободата и Мощта ви като Същество от Светлина. С всяка стъпка напред и нагоре, все повече ще се убеждавате в това. Не го спирайте, така ограничавате Себе си, защото Вие сте Той. Духът не е нещо друго, различно от вас, имагинерно, Той сте Вие.

     Бъдете Себе си! Ето това е съдържанието на този апел, станал популярен днес, а не човешкият смисъл, който му се придава. Да бъдеш Себе си, не означава да се заинатиш в ограничената същност и характер на досегашната си личност, в егото и ума ѝ, в онова, с което тя се отъждествява чрез всичко постигнато като човек на Земята. Да бъдеш Себе си е да си Духът, Богът в теб, най-Чистата си Първородна Същност, с най-прекрасните си светли качества и изяви, на които е способно Съществото ти. Само тогава си удовлетворен от живота и си в блаженство. Без значение какви са материалните, битови, човешки и физически земни параметри на твоето съществуване. Тогава всичко е прекрасно, а ти си винаги в радостта, изобилието и благодатта! В Любовта и Светлината!

      Бъдете!

* * *

   Всичко, което правим по нашето Възнасяне, не е само за лично ползване и израстване, а за Всички, за Цялото. Освен това не е линейно движение само в дадена Посока, а е преминаване през Цялата Сфера на Творението. Така индивидуалният ни Възход, както и този на човешката раса, дава отражение на Единното Мироздание. Носим още импулси и енергия за Неговото развитие, както и за това на всяко Създание, а и на самия Бог. По този начин засягаме не само настоящето, но и миналото и бъдещето, събрани заедно в Единното Тук и Сега. За всички. Това означава, че чрез тези процеси, случващи се на индивидуално и масово земно ниво, касаещо човечеството, ние можем да променим енергийните несъвършенства и дисхармонии, наслоени от предишни времена. Това, което е останало като негативи и тъмни енергии, шаблони в миналото, да го пречистим чрез вихъра на Вълната на Възнесението. То съответно автоматично внася Нови перспективи и възможности и в бъдещето, а и все повече такива в настоящето.

    Виждаме как всичко е взаимосвързано и зависещо едно от друго. Нищо не е самоцелно, отделено и със самостоятелно значение и Присъствие. Това е дълбоката Мъдрост на най-Великия Творец на Съзиданието – Абсолюта. Всичко е перфектно и съвършено в Замисъла и осъществяването му. И е плод единствено на безмерната безусловна Любов, извираща от огромното му Пламтящо Сърце на Майка/Баща.

      Изчиствайки и променяйки Себе си, нашето Съзнание, внасяйки високи вибрации Светлина в ДНК-то си, ние не само преобразуваме генетичния код на расата ни и осигуряваме по-голям Потенциал за идните поколения, но и пренаписваме миналото, приключваме с мрачните и тежки остатъци от него и преподреждаме наследството от предците си. Така олекотяваме кармата на човечеството като цяло и спомагаме за окончателното му освобождение, това на всяка Душа и Съзнание от досегашните окови, прегради, заблуди и тъмните наслоявания на най-нисшите проявления.

      Велико, прекрасно и любящо Дело на Светлината, в което сме включени всички!
Да бъде! Амин!

      С много Любов, Селфидона

Loading

Share:

3 Comments

  1. Атанас Г.

    Много простичко ще го кажа – едно нещо, когато е истина, то не може да се сбърка, стига да си достатъчно искрен пред себе си. Влиза директно в сърцето ти и тази уникална космическа енергия, която носи, започва да работи и да те пречиства до безпогрешност. Това послание направо ме пренесе в един друг свят, толкова светъл, чист и прекрасен. Точно това искам за себе си и за всеки човек на Земята. Добре, че има такова Същество като теб, което да ни припомня кое е истина и кое не в този свят, че много тежко сме се вкарали всички във филма. Сърцето ми избра да те последва и усещам, че за първи път от много време съм на правия път, както се казва. Благодаря ти, Селфидона! Въпреки че не те познавам, стига ми Светлината и любовта ти, които говорят достатъчно. Тях ще следвам.

  2. Бойка Неделчева

    Благодаря ти, Селфидона за полезната информация, която ни даваш. Моето сърце отдавна те следва и ти се доверява.Бъди благословена!!!

  3. Любов, признателност и благодарности и от мен!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *