• Архив

МОЩНИЯТ ПРОЦЕС
НА ВЪЗДИГАНЕТО И ПРОМЯНАТА
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ЧАСТ II

НОВ ЕТАП В РАЗВИТИЕТО –
КОСМИЧЕСКАТА КУНДАЛИНИ И ГЛАСОВЕТЕ НА ЧАКРИТЕ

Тоталното ни обновление е в пълен ход – на Духовно, енергийно, физическо и психическо ниво. Засяга всеки квант енергия в нас, Съзнанието ни, цялостната ни структура и устройство като човешка, материална и Духовна Същност. Променят се и преобръщат не само вярвания, възгледи, възприятия, но и цели ценностни системи, морал и светоглед. Процесите на Духовно, вибрационно и физическо преустройство протичат успоредно. В момента тече мощна трансформация на енергийната система на човека, включваща чакри, меридиани, цялата Аура с нейните седем слоя и тела. Реконструира се ДНК-то ни, което разгръща все повече пластове от себе си и се активират постепенно 12-те нишки, което съответно води до отключването на нови кодове, а чрез това се случва мащабно разгръщане на целия заложен в нас Потенциал,  вродени качества и характеристики.

Видоизменя се всяка клетка, всеки атом, електрон и енергийна частица в нас. Кумулираме и задържаме все повече Светлина и то високовибрационна, постъпваща директно от Центъра на Сърцето на Бога, от Ядрото на Вселената и Великото Централно Слънце. Тези Небесни вливания са постоянни, но най-силни са по време на Порталите, когато носят със себе си вече съвсем различни, нови за Планетата и човечеството, честоти, необходими според Божествения Замисъл за цялостното ни преустройство и като двигател на нашия Възход.

         Сега, пълното изцеление на човечеството на всички нива и абсолютното му освобождение от старото, е съпроводено със спускането на една напълно различна енергия, която да събуди и разпали всичко в човека, синхронно на вибрациите и Повелите на Новата Епоха.

Мощни Светлинни лъчи от Вечния Свещен Огън на Духа се насочват към Земята, преминават през Сърцето на Бога, през Центъра на Вселената и Галактиката и навлизат във всеки човек и в Ядрото на Гая. И чудесата започват да се случват. Творим ги ние, поотделно и заедно, разтваряйки се за Светлината и Любовта чрез своите Сърца и Съзнание. И всичко това започва да ни превръща все повече в Бого-човеци, а на физическо ниво става преобразуване на материалните ни тела в Кристални. Стартира изграждането на Диамантената енергийна и физическа структура на човека. Светим и греем все по-силно и все по-ярко, все по-чисто и мощно.

         Към нас тече жива енергия – жива, действена, творяща Светлина, идентична с тази в Центъра на Бога. Тя е силната, дълбока и вечна свързаност на Живота с Бог – Отец  Създател. При хората, когато започнат да се въздигат, тази енергия потича като жив Светлинен Поток през Централния канал на тялото и е пряко доказателство за Божествения ни Произход. Това е живото, чисто Проявление на Бога в нас, Този, Който Сме по Сътворение. Превръщаме се в мини-Източник, подобно на Изначалния Първоизточник, вече ставаме истински животворящи и съзидателни, а не както досега – само отражения. От копия се превръщаме в същински, неподправени части на Оригинала – Създател и реални Негови съ-творци и партньори. Това е енергията на Вечния Живот, който е кодиран в гените ни и е част от Изконното ни Първородно Естество. Така, както е Вечен и безкраен Духът, както е Вечен самият Бог – Абсолют.

И ние, неделимите Негови частици, когато се Завръщаме към Изначалието си, към своята Първосъщностна Природа, горим отвътре, от Центъра си, със същия Огън – този на Вечния Живот. На най-Висшия Разум, Създател на Всичкото, Което Е, на Автентичната Божественост на Единния, Абсолютния, Несътворения. Ние обаче сме сътворени от Него и в нас Той е вложил Част от Себе си, която съдържа всичките Му черти, качества и свойства. Затова имаме неограничен капацитет и Потенциал за развитие и Проявление във всички посоки и аспекти на Същността на Бога, на Абсолюта. И това е константа, заложена в нас, непроменяема, която е Вечният Печат на Естеството ни – това Кои и Какви Сме по Първорождение.

Тази енергия в съвременния човек е нещо ново, защото през вековете назад е била изгубена поради пропадането на вибрациите и Съзнанието на хората. А в първите хора, дошли на Планетата, е била естествено притежание. Тя носи огромна жизнена Мощ и Сила, Висша Разумност, улеснява изражението на Божествените качества в най-върховната им възможна форма при дадени условия. Освен това е ключ за уникална устойчивост, гъвкавост и приспособимост, но не просто чисто физически, а цялостно – енергийно, мисловно, емоционално, психическо и Духовно, т.е. във всякакъв План на съществуване.

При човека, тази енергия, когато се спусне, навлиза на порции, щом Съзнанието, Сърцето и Душата са готови за нея. Това предполага постигнат Висш етап на вибриране и Осъзнаване, свързаност с Бог и съответните ни на това, Проявления. Бележи много Високо ниво на Присъствие вече в Творението и издигане в Светлинната Йерархия. То е колкото личен, толкова и всеобщ Процес. В началото зависи от индивидуалното развитие на всеки, кой докъде е стигнал, но после става закономерно достояние на всички, щом масовото Съзнание започне да се разгръща.

Когато при Първопроходците тази енергия се внедри в тях, те започват да излъчват още по-мощни високи честоти и Извисеното им Съзнание и Любовта в тях вършат вълшебства за Земята и хората в енергиен план. Това са Аватарите, Майсторите, които вече напълно са се завърнали към Себе си и разпръскват Божествени кодове и октави. Не са много, но има вече такива на Земята и Присъствието им е Благословение за всички. Те не са в шума и суетата на непременната популярност и това е една от задачите им – в тишина и покой, те осъществяват Велика Мисия. Не е необходимо да се тръби около тях и да бъдат на показ, а е добре засега да стоят повече в сянка, за да могат спокойно да реализират това, което им е поверено от Бог. Те знаят Кои са и Защо са тук и това е напълно достатъчно.

Висшите Духове работят така сега, такава е Повелята, признанието и наградите после – в Духовния Свят. А и те не ги търсят, нито им придават някакво значение. Това са много Извисени Същества, дошли като Емисари – Пратеници на Бог и Негова директна свръзка с енергията на Гая и човечеството. Техните договори за работа тук са лично между тях и Бог и са мащабни, глобални, касаещи Цялото и Вселената, Творението. Добре е да се знае, че ги има, Планът е по-голям и разширен, отколкото се предполага. А това, когато се каже, все пак по някакъв начин разтваря Съзнанието на всеки. Опитваме се да ви насочим и малко по малко да открехваме за вас части от Голямата картина. Да пренасочим фокуса ви преимуществено от вашия личен свят към нея, докато не я видите цялата, изгряла пред очите ви, превърнала се от бленувана мечта в Реалност.

Аватарите постигат нещо, което след това ще е характерна черта и за всички останали. Веднъж осъществено от някого и закотвено тук като енергия, то расте, избуява, развива се и става естествен атрибут на притежанията и чертите, съпътстващи еволюцията на човешкия род. Необичайното става обичайно, чудото – нещо съвсем реално и достижимо, свойствено. Винаги е било така и така ще бъде. Красотата наистина е в Пътя, скъпи приятели, а крайният резултат – невероятен Дар. Но такъв, който донякъде сами си поднасяме. А жертвоготовността в служба на Бога и в името на Цялото, е Истинска Благословия, а не бреме. И в тази Осъзнатост е Силата на Аватарите и точно чрез нея се осъществява безусловно Любящата им Мисия на Земята.

Условие, за да се спусне тази Нова Божествена енергия от Духовния Свят в тялото на човека е – Кундалини в него да е пробудена и да се е придвижила нагоре през целия енергиен канал, стигайки до Коронната чакра. След това тя излиза оттам и се съчетава, обединява с Новата енергия и това се случва на нивото на 8-ма чакра – Звездата на Душата. Там става пълното им проникване една в друга и трансформацията на Кундалини във Висша Божествена Светлина и енергия, синхронна с тази в Центъра на Сърцето на Бога. Качествено нов вид енергия после насища Прана-канала и Новият живот започва с пълна сила. Всичко е ново и различно, въздигнато в много по-висши честоти, огромни по своята мощ и мащабност.

За готовия вече човек, този етап от еволюцията е сравнително спокоен и последователен, добре премерен процес, макар че като при всяко наместване, има известни катаклизми – физически неразположения най-често, но те бързо отшумяват. Иначе Съзнание, емоции, мисли, дела – предполага се, че те са вече във Високите нива – без това да е реализирано,  тази трансформация не би могла да се случи.

И така, ражда се съвсем Нов Човек – Осъзнат жител на Вселената. След като това стане, изчезва познатата чакрова система и се замества от един Общ, цялостен, мощен Поток – стълб от Светлина, който тече през средната енергийна линия на тялото и оттам навлиза във всички центрове, меридиани и канали, във всяка клетка и частичка. Той е еднакъв като интензитет и вибрация навсякъде, разлики няма и човек започва сякаш да свети отвътре. Става като мощен Светлинен Фар и излъчвател на Божественост.

Е, това не се вижда с просто око във физически аспект, а в Духовен. Една особена харизма и енергия се излъчва от такива хора и те сякаш сияят, за сензитивните и ясновиждащи, Светлината е видима, отчетлива, ярка. Така са светели древните Учители и Мъдреци, така е светел отвътре Иисус, Учителя Дънов, брат Михаил – Омраам и други. И сега има някои Светещи на Земята, който има очи, ще види. Светлина в пълнота и Единство на своя Изначален Блясък и Великолепие. Красота и велико постижение е да си внедрил в Себе си тази Божествена енергия, която те превръща от обикновен човек в Космически Аватар, Майстор, Владика на Светлината. С нея ти живееш изцяло в Лоното на Бога, в Неговата Прегръдка и си Съ-творец, Извисено Създание, помощник, съратник на Светлите Сили и брат, сестра по Сан и Звание в Йерархията.

Но си тук на Земята, в човешко въплъщение и изглеждаш по човешки, независимо че реално, ти всъщност вече не си като обикновените хора. За теб всичко е променено и остава единствено физическото тяло да се пригоди към това. И тук идва най-трудното. Сменят се матрични форми нееднократно, трансформират се чисто физическите клетки, тъкани и органи.

На енергийно и Духовно ниво това е завършено, сега материалното тяло трябва да се въздигне и синхронизира със Светлинното. А то има навици, създадени и внедрени в него от векове, съответно на това функции, които твърдо следват матричния модел. Въпреки че силицият в тялото нараства и започва изграждането на Кристалната му структура, пак е трудно. Този процес отнема повече време, за да се напаснат материя с Дух, вибрации, Съзнание и поддържане на едно стабилно, постоянно Извисено състояние на живот и Присъствие. Но последователно, търпеливо и смирено, нещата се случват постепенно. И тогава Пълното Въздигане, Възнасяне е вече факт – изцяло Нов Човек, при който дори обикновените функции на физическото тяло са коренно променени и различни.

И тук трябва да се прояви цялата гъвкавост, приспособимост, осъзнатост и просветленост, за да са водещи винаги Съзнанието, Сърцето и Духа, а не личността и човека, за его въобще не може и дума да става. Живеем вече чрез Бога, Който Сме и всичко е в резонанс с това.

* * *

         Кундалини, спящата, навита на кълбо като змия енергия, се събужда напълно и постепенно се издига нагоре по централния енергиен канал в тялото, като накрая излиза през Коронната чакра, за да се слее с Космическата Кундалини – наричаме я така условно, за по-голяма яснота. Тя е основната ни Вселенска вибрация, идваща от Ядрото, от Зародиша на Божествената Същност, от Центъра на Бога. Тази енергия ни определя и окачествява като Негови Пълнокръвни изразители и наследници. Когато тя навлезе в енергийната система  на човека, се отключва пълното, Майсторското Просветление и Истинското Извисяване.

         В Духовния Свят я наричат Атма енергията, ние може да ѝ казваме Космическата Кундалини, защото по същество, като действие, тя е идентична с познатата ни – Земната Кундалини. Едната отключва пълния ни човешки Потенциал и дава старта на Пробуждането и Просветляването, а другата завършва напълно този Процес като ни въздига в нивата на собственото ни Изначалие, Вродена Божественост и Потенциали. Задвижва тяхното разгръщане в пълния им капацитет и Мощ и ни Завръща към Изконната ни Същност и Природа.

Ние сме Богове в инкарнация, в плътната материя. И този факт не може и не бива да ни попречи да бъдем онова, Което Сме по Сътворение и Произход – Същества, изтъкани от Светлина и Любов, пропити с Божествени вибрации и притежания, качества и свойства, които са наше вродено Естество. Когато постигнем това не само на ниво Осъзнаване, но и по Проявление, започваме да вибрираме на други честоти и да живеем реално във Висшите измерения на Творението, макар и да сме все още в човешки тела тук, на Земята.

Цялата ни система се трансформира, включително човешкият ни и енергиен, и физически строеж. Както казахме, чакровата система се превръща в единен мощен поток от жива Светлина, Аурата ни също. И тогава, досегашната функция и точно определена роля на чакрите отпада. Всичко се издига на по-високо, на Божествено ниво. И колкото по-чисти и Висши са енергиите в нас и вибрациите ни, толкова по-въздигнати нива достигаме. Можем дори да се слеем с Центъра на Бога, свързвайки се с Него чрез един постоянен стълб от жива Светлина (Антакарана), която става все по-широка в диаметър и може да достигне на метри около нас. Тръгва от Коронната чакра нагоре и става все по-голяма и мощна през Висшите нива на нашето Присъствие в Духовния Свят, достигайки директно до Ядрото на Бога.

Всичко е в нас и ни е дадено като заложби. Какво ще постигнем е въпрос на Път и развитие, на Осъзнатост, Абсолютна Чистота и безупречност. А Короната на всичко това е собственото ни Извисяване.

В даден момент от развитието ни на Земята, нашите чакри престават да бъдат просто познатите енергийни центрове с техните функции и оживяват в нас. Започват да живеят своето квантово съществуване – заедно, синхронно и слято с човека, който сме и с цялото ни Същество. Вибрират, трептят и то на такава честота, че направо звънтят и тази тяхна вибрация се превръща сякаш в глас, който ясно и категорично говори и заявява позиции, достижения, каузи и изразява дълбоката ни вродена Божествена Същност.

Те поддържат връзката и комуникацията ни с различните сфери на нашето Присъствие във Вселената и Творението. Целият ни енергиен поток в Центъра на тялото действа като приемател, излъчвател и разпространител на вибрации, кодове и информация. Той спомага за отключването на шифрованите в нас кодове информационна, Светлинна, родова Вселенска памет и Светлинните ни Духовни структури, особено в областта на нашите гени и ДНК. И спомага не само човешките такива да се разгърнат, но впоследствие работи за пълното отваряне на Светлинните ни и Божествени гени, структури и притежания.

Започва общуване на съвсем различно, Извисено ниво с всичко и всички около нас. И по нов, по-Висш в еволюционно отношение начин, се позиционира собственото ни Изражение и Проявление, дори нашата собствена идентичност в Глобалното ни Аз Съм Присъствие.

И така, когато чакрите се обединят в един общ Поток от Светлина, цялостната ни светимост става много по-силна и по-високочестотна. Греем и светим, блестим ярко според нивото, до което сме стигнали и се изразяваме чрез излъчването на онова, Което вече Сме и дълбоко носим в Себе си чисто и неподправено. Цялата ни Същност сякаш говори и разказва мъдро и любящо – за Бог, Светлината, Истината, за Вселената, за Висшите Духовни нива и изражението на собствените ни Азове в тях, за живота в Истинската Реалност и нейните Закономерности и Принципи.

И ако притихнем, вглъбим се и се съсредоточим в долния отдел на Централния Поток в тялото си, на нивото на Звездата на Земята и първа чакра, ще чуем Гласа на Гая. Онзи глас, който е вътре в нас и е резултат от пряката ни връзка с Майката Земя и общуването с нея, което вече е в пълен резонанс с нея самата и с Божествената Воля и План. Няма вече чакри там, а е Центърът, чрез който се проявява Гласът на Гая. Връзката със Земята (Гая) не е самостойна и самоцелна и в човека се е изграждала по време на всичките му прераждания. При хората се осъществява обединяване на Божествената и Земната енергия в едно и одухотворяване на материята. При сливане на всички енергии в Прана канала се получава абсолютно равновесие и хармония във вибрациите на цялостната досега чакрова система. Всяка чакра става жива и реална Същност, изпраща своите послания, които условно (не буквално) се наричат Гласове, защото са много мощни и вибрациите им проникват и в най-малката частичка и фибра, определят и най-вече излъчват цялостното Проявление на Новия човек.

Всъщност това не са гласове, а според наименуванието им, което дойде от Духовния Свят и което ви представяме сега, това са много Високочестотни енергии и съответни Висши качества. И така, човекът става хем заземен и съществува на Земята, хем проявява в абсолютна пълнота и Цялост своята Божественост. Точно това го прави различно Същество – Космическо, нито е само материя, нито е само Дух. Но в  материалното си тяло и съществуване, той съвсем пълноценно, без остатък, може да изразява Бога, Който е по Рождение. Когато Космическата Кундалини заработи в тялото, Гласовете на чакрите звънтят и удостоверяват Просветлението и Възнесението. Вибрират и излъчват, променяйки всичко около себе си, както и нас целите отвътре.

На нивото на втора чакра се чува Гласът на Целомъдрието – Чистотата, нравствените устои и морал. Но вече говорим за едно различно Целомъдрие, а не познатото ни досега човешко такова, не това, което хората смятат и възприемат за целомъдрие. То няма нищо общо с аскетизма и въздържанието. Тук става въпрос за Висша Божествена категория, която е Целомъдрие по принцип, във всичко, а това включва Абсолютната Чистота, искреност, честност, доблест и чест в най-автентичните им Светлинни форми и прояви.

1) Целомъдрие на Душата

2) Целомъдрие на Съзнанието

3) Целомъдрие на Проявлението, на Творчеството – Целомъдрие в творенето ни, във всяка мисъл, чувство, жест, вътрешен импулс и действие

Съществата трябва да са целомъдрени във всички свои изяви. Какво точно означава Целомъдрие – мъдър в целите, които си поставяш и мъдро, т.е. истинно и с Чистота да ги следваш, а и винаги за най-Висше Благо и Добро на Цялото. Постоянно мотивите, подтиците и израженията, действията ни да са в пълната си Цялост и за всичко, и всички. Това означава да показват нашата завършеност и осъзнатост на Същността ни в нейната Изначална Божественост и пълното ѝ Проявление в Първородната ѝ форма. Мъдро, т.е.  чисто, любящо, истинно и максимално да се стремим до Съвършенството, до това, което е Бог всъщност. И ние като Негови Пълнокръвни Изражения да проявяваме в Себе си този наш вроден Потенциал.

Целомъдрие на Проявлението е разширено понятие и обхваща Целомъдрието на всички възможни нива на нашето съществуване и в частност сега в човешкия ни живот – взаимоотношения, работа, всякакъв вид творчество и създаване, мислене, усещане, нагласи, вярвания, възприемане, чувстване, реализации и изяви във всички наши дела.

На нивото на пъпната чакра е Гласът на човешките инстинкти и възможно най-добрата и гъвкава приспособимост към матрицата в триизмерния свят. Тук се проявяват силата, устойчивостта и приспособимостта на физическо и земно ниво. Но в Новите енергии това се превръща в Сила на Духа и тези качества се разгръщат в своя Абсолютен Духовен Аспект.

На нивото на слънчевия сплит е Гласът на Съзиданието. Той престава да бъде център на емоциите и внася стабилност в цялостното ни Проявление като Духовно и физическо Същество, в Новото ни вече Състояние на Извисени човешки същества.

На нивото на сърдечна чакра е Гласът на Сърцето и Любовта.

Тук се включват всички нюанси на Проявление на Висшата Божествена Любов. Например – прошка, милост, благост, благодарност, приемане, съпричастност и прочие.

Чрез чакрите на двете длани на ръцете, към които с пълна сила тече трансформираната енергия на Сърцето и Любовта, се чува Гласът на Щедростта и Изобилието.

Гърлена чакраГласът на Истината. Вече пълна безкомпромисност с всичко, което не е Автентичната Божествена Истина и не идва от Нея.

Аджна чакра (Трето око) – Гласът на Съзнанието – Абсолютното Съзнание на Висшия Разум – Бог

Челна чакраГласът на Единството с всички Същества от Светлина и Духовното Семейство.

Коронна чакраГласът на Вселената – Гласът на Източника – Бог – Създателят на тази Вселена

Звездата на ДушатаГласът на Първородната Искра и Изначалието, връзката Бог-Абсолют и Вечния Свят Дух.

Тук се случва обединяването на Земната и Космическата Кундалини и стартира събуждането в нас на дълбоко кодираните спомени Кои Сме, Какви Сме, понякога много подробно и касаещи индивидуалното ни Същество, а не в общ план. А иначе, това, че сме Духовни по Природа и че сме Божествени, е Първият импулс на осъзнаването и оттам надолу вече при съчетаване на енергията и извисяването на всички чакри, започва пълното ни Възраждане и Въздигане – Завръщането към Истинското си Себе и Бог.

Да е лек и Светъл Пътят на всички ни, мили хора, и да ни отведе там, за където отдавна лелеят и са се устремили Душите ни!

Бъдете Благословени!

С Обич, Селфидона

Четете заедно с продължението ГЛАСОВЕТЕ НА ЧАКРИТЕ, което следва

Loading

Share:

10 Comments

 1. Никола Николов

  Благодаря за ясната картина и любяща подкрепа!
  Дано всички по-скоро открием пълнотата на Истинската ни Същност и Произход!

 2. Мариета Игаренска

  Мощно, могъщо, величествено, трансформиращо, любящо и въздигащо. Яснота и категоричност. Промяната е в ход и е необратима. Благодаря, Селфидона!

 3. Благословени сме, че такъв велик Пратеник на Бог е толкова близо до нас и ни напътства на всяка наша крачка в Пробуждането и Пътя до Съвършенството.
  Благодаря , Селфидона и нека наистина вече заживеем чрез Бога, Който Сме. Обичам те , Прекрасна!

 4. Толкова дълбоко и същевременно изказано просто и ясно, разбираемо…Спомняне… Осъзнаване…Промяна… Благодаря ти, Селфидона! <3

 5. Спаска Станкова

  Чистата Истина, поднесена с толкова много Любов. Да бъдем мъдри и осъзнати, да погледнем мащабно и с благодарност!

 6. Деница Атанасова

  Живата Истина,просветляваща и въздигаща,поднесена с безкрайната Любов и Мъдрост на Селфидона!Съществото ми се радва и ликува…Благодаря!

 7. Прочитайки това послание изпитах огромна благодарност, че съм част от това голямо Светло Семейство, както и за възможността ни точно в този момент, в този отрязък от време да сме тук всички заедно. Изпитах чувство на близост и единство с Гея, с човечеството, с всички Светли Същества, с Цялото Божие творение. И не спирам да се усмихвам затова, че ни чака дълъг път, но споделен и славен. Благодарна съм на теб, Селфидона, че вече толкова години осветяваш всяко кътче на тъмнина и с личния си пример ни откриваш най-красивата гледка – тази на Божественото цяло! Обичам те до безкрая! <3

 8. Истинска Благодат! Благодаря за прекрасното послание!

 9. Вили Вулджева

  Всяка дума е Бисер, Дар! Вдъхновяваш ни да разтваряме съзнанията си, да влезем дълбоко в същностите си и да съзрем мащабността на всичко, което се случва. Благодаря, скъпа Селфидона!

 10. Когато наистина водещи в живота ни станат Съзнанието и Духът, тогава ще разберем и усетим величието на Божествения промисъл и ще успеем да видим красотата на човешките ни превъплъщения. Ще разберем, що за велик дар е животът сам по себе си. А пътят на тази Земя вече няма да е бреме, а блаженство. Блгодаря, Селфидона, за знанията, които ни извисяват над битовизмите. ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *